مقطع کارشناسی ارشد

 

نام رشته
مقطع تحصیلی
محل تصویب
تاریخ تصویب
وضعیت
فایل

مهندسی هوافضا - جلوبرندگی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۸/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

مهندسی هوافضا - آیرودینامیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۸/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

مهندسی هوافضا - طراحی سازه های هوافضایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۸/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۸/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

مهندسی هوا فضا در ۲ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۴/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۲/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

زیست فناوری-صنعت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۱/۶/۲۶

فعال

دانلود

مهندسی طبیعت کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(پیشنهادی دانشگاه تهران)

۴/‏۱۲/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

مهندسی طبیعت

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲/‏۴/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

اکوهیدرولوژی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۳/۱۱/۱۸

فعال

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۱/‏۹/‏۹۷‬ فعال دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳/‏۱۰/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

کارشناسی ارشد

دانشگاه امیرکبیر

۱۱/‏۷/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات- سامانه‌های شبکه ای کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۲۸/‏۶/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات- سامانه‌های شبکه ای

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۱/۱۱/۱

منسوخ

دانلود

زبان شناسی رایانشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۸/۱۲/۲۲

منسوخ

دانلود

زبان شناسی رایانشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران ۱۲/‏۳/‏۹۸ فعال دانلود

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۹/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۳/۴/۱

فعال

دانلود

علوم تصمیم و مهندسی دانش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۶/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

علوم کامپیوتر-علوم تصمیم و دانش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۱۲/۱

فعال

دانلود

مهندسی انرژی‌های تجدید پذیر

کارشناسی ارشد

وزارت علوم؛، تحقیقات و فناوری

۷/‏۱۱/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

مهندسی انرژی‌های تجدید پذیر

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۲/۴/۲

فعال

دانلود

مهندسی پزشکی - بیو مکانیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۴/‏۱۳۶۸

منسوخ

دانلود

مهندسی پزشکی - بیومکانیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۱۰/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

مهندسی پزشکی - بیو مکانیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۹/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مهندسی پزشکی - بیومکانیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۵/۱۷

فعال

دانلود

منهدسی پزشکی - بی و متریال

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۱۰/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

مهندسی پزشکی - بیومواد

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۵/۱۷

فعال

دانلود

مهندسی پزشکی - مهندسی بافت

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۹۸/۹/۳ فعال دانلود

مهندسی پزشکی - مهندسی بافت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۵/۱۷

عدم اجرا

دانلود

مهندسی سیستم‌های میکرو نانوالکترومکانیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۱/۳/۲۱

فعال

دانلود

مهندسی سیستم‌های انرژی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۹۹/۲/۲۸ فعال دانلود

مهندسی سیستم‌های انرژی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۷/۹/۲۲

منسوخ

دانلود

مهندسی شیمی -زیست پزشکی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۲/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

مهندسی شیمی- زیست پزشکی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۵/۱۱

فعال

دانلود

مهندسی فتونیک-نانو فتونیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۷/۱/۳۱

فعال

دانلود

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۷/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱/‏۷/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۱۱/‏۹۷

فعال

دانلود

مهندسی هوافضا با ۶ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۹

فعال

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات-سیستم‌های چند رسانه‌ای کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ فعال دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات-سیستم‌های چند رسانه‌ای

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

منسوخ

دانلود

نانو زیست فناوری کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۵/۸

منسوخ

دانلود

ریز زیست فناوری

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

نانوزیست الهام (نانوبیومیمتیک)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۶/۲۴

فعال

دانلود

علوم و فناوری شبکه

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۹/‏۴/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود