مقطع دکتری

  نام رشته مقطع تحصیلی محل تصویب تاریخ تصویب وضعیت فایل

مهندسی هوافضا

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۸/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

مهندسی مکاترونیک

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴/‏۹/‏۱۳۹۶ فعال دانلود

مهندسی پزشکی با ۳ گرایش

دکتری
 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۱۲/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)

دکتری دانشگاه تهران ۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۹/‏۰۴/‏۱۳۸۵‬ منسوخ
دانلود

مهندسی پزشکی-بیومواد

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۷/‏۵/‏۱۳۹۵ فعال
دانلود

مهندسی سیستم‌های انرژی با ۳ گرایش

دکتری دانشگاه تهران ۲۸/‏۲/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

مهندسی سیستم‌های انرژی با ۳ گرایش

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۹/‏۷/‏۱۳۹۱ فعال
دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۲/‏۱۰/‏۱۳۸۶ فعال
دانلود

مهندسی کامپیوتر-شبکه‌های کامپیوتر

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۶/‏۴‏/‏۱۳۹۲ فعال
دانلود
مهندسی هوافضا با ۶ گرایش دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۹/‏۴/‏۱۳۹۲ فعال
دانلود