مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

اندیشه سیاسی در اسلام

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۵/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

اندیشه سیاسی در اسلام

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۳/‏۰۴/‏۱۳۹۸

فعال

دانلود

مدرسی معارف اسلامی با ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۱۰/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مدرسی معارف قرآن و حدیث (خاص)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدرسی مبانی نظری اسلام (خاص)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدرسی انقلاب اسلامی (خاص)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (خاص)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدرسی اخلاق اسلامی (خاص)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدرسی معارف قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود