مقطع دکتری(Ph.D)

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

اپیدمیولوژی

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۲۱/‏۷/‏۱۳۸۹

منسوخ

دانلود

اپیدمیولوژی

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۱/۱۱/۱۵

فعال

دانلود

انگل شناسی دامپزشکی در دو گرایش

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۱۷/‏۸/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

انگل شناسی دامپزشکی

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۲۴/‏۸/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

انگل شناسی

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۱۱/۲۴

فعال

دانلود

ایمنی شناسی

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۱۳۸۴/۱۰/۱۳

فعال

دانلود

آناتومی و جنین شناسی

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۱۰/‏۱۳۷۹

منسوخ

دانلود

آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌ای

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۳۱/‏۱/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌ای

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۶/۲۹

فعال

دانلود

بافت شناسی مقایسه‌ای

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۳/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

بافت شناسی مقایسه‌ای

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۶/۱۲/۱۱

فعال

دانلود

باکتری شناسی

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۱۳۸۴/۱۰/۱۳

فعال

دانلود

بهداشت آبزیان

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۱۳۸۲/۲/۹

فعال

منسوخ

بهداشت خوراک دام

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۱۳۸۹/۴/۲۲

فعال

دانلود

بهداشت مواد غذایی

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۸/۱۱/۱۷

فعال

دانلود

فیزیولوژی

دکتری (Ph.D) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۱/‏۱۲/‏۱۳۸۶ فعال دانلود

فیزیولوژی

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۹/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

بیوتکنولوژی

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۹/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

ییوتکنولوژی دامپزشکی

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۱۳۸۴/۳/۲۴

منسوخ

دانلود

سم شناسی

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۱۳۸۴/۸/۱۷

فعال

دانلود

فارماکولوژی

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۳/‏۱۳۷۹

منسوخ

دانلود

فارماکولوژی

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۲۲/‏۴/‏۱۳۸۹

منسوخ

دانلود

فارماکولوژی

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

فعال

دانلود

فناوری‌های تولید مثل در دامپزشکی

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۸/۲/۲۶

فعال

دانلود

قارچ شناسی

دکتری (Ph.D)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۶/‏۱۳۷۹

منسوخ

دانلود

قارچ شناسی

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۷/۱۱

فعال

دانلود

ویروس شناسی

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۱۳۸۴/۱۰/۱۳

فعال

دانلود