مقطع دکتری تخصصی (دستیاری)

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

انگل شناسی

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۳/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

انگل شناسی دامپزشکی

دکتری تخصصی

دانشگاه تهران

۱۳۹۴/۶/۸

منسوخ

دانلود

بهداشت و بیماری های آبزیان

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۴/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

بهداشت و بیماری های آبزیان

دکتری تخصص

دانشگاه تهران

۲۰/‏۷/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

بهداشت و بیماری های آبزیان

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۶/۲۹

فعال

دانلود

بیماری‌های طیور

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۳/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

بیماری‌های طیور

دکتری تخصص

دانشگاه تهران

۳۱/‏۱/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

بهداشت و بیماری های پرندگان

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۶/۲۹

فعال

دانلود

بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک

دکتری تخصص

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۳/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک

دکتری تخصصی

دانشگاه تهران

۱۵/‏۹/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

بیماری‌های داخلی دام های کوچک

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

فعال

دانلود

بیماری داخلی دام‌های بزرگ

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۳/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۱۰/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

بیماری های داخلی دام های بزرگ

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۹/۲۹

فعال

دانلود

بیوشیمی دامپزشکی

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۹/۱۰/۱۸

منسوخ

دانلود

پاتولوژی دامپزشکی

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۵/۴/۷

فعال

دانلود

جراحی دامپزشکی

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

جراحی دامپزشکی

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۶/۵

فعال

دانلود

رادیولوژی دامپزشکی

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۴/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

رادیولوژی دامپزشکی

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۶/۵

فعال

دانلود

علوم تشریحی دامپزشکی

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۵/۴/۷

منسوخ

دانلود

فیزیولوژی دامپزشکی

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۶/۱۲/۱۱

منسوخ

دانلود

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۳/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دکتری تخصصی

دانشگاه تهران

۳۰/‏۶/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۶/۲۹

فعال

دانلود

مامایی و بیماری های تولید مثل

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۸/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

مامایی و بیماری‌های تولید مثل

دکتری تخصص

دانشگاه تهران

۱۰/‏۸/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

مامایی و بیماری های تولید مثل

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۳/۲۶

فعال

دانلود

اپیدمیولوژی دامپزشکی

دکتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۲/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

میکروبیولوژی دامپزشکی

دکتتری تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۳/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

بهداشت و مواد غذایی

دکتری تخصص

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۴/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود