مقطع دکتری عمومی

نام رشته مقطع تحصیلی محل تصویب تاریخ تصویب وضعیت فایل

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۸/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

دانشگاه تهران

۱۱/‏۷/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود