دیپلمای دانشگاهی

نام رشته مقطع تحصیلی محل تصویب تاریخ تصویب وضعیت فایل

بهداشت و بیماری های دام های کوچک

دیپلمای دانشگاهی

وزرارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۹/‏۱۳۸۱

فعال

دانلود
 

علوم دارویی دامپزشکی

دیپلمای دانشگاهی

وزارت علوم، تحقیقاتو فناوری

۱۶/‏۹/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم دارویی دامپزشکی

دیپلمای دانشگاهی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود