مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

پیشگیری بیماری های دامی

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۸/‏۷/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

پیشگیری بیماری های دامی

کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۷/‏۸/‏۱۳۷۵ منسوخ دانلود

پیشگیری بیماری های دامی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۸/‏۱۳۷۰

منسوخ

دانلود

انگل شناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۷/‏۸/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

انگل شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

بهداشت آبزیان

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

سم شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۴/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

قارچ شناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۹/‏۲/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود