مقطع کارشناسی ارشد

۲۴/‏۱۰/‏۱۳۹۶

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲/‏۵/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

شیمی کلیه گرایش ها

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۹/‏۱۳۶۸

منسوخ

دانلود

شیمی الی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۲/‏۶/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

شیمی معدنی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۲/‏۶/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

شیمی پلیمر

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۲/‏۶/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۲/‏۶/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

نانو شیمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۴/‏۸/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

فیتو شیمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/‏۲/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

کلیه رشته‌های شیمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

انسان شناسی زیستی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۱۰/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

ریاضی در ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۷/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

آمار ریاضی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۱۰/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

آموزش ریاضی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۸/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

آمار ریاضی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۶/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

آمار

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۴/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

آمار کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۲۴/‏۱۰/‏۱۳۹۶ فعال دانلود

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۳/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۳/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

ریاضی کاربردی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

ریاضی محض با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زمین شناسی گرایش آب شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۲/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

زمین شناسی گرایش تکتونیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۱۲/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۱۰/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۷/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زمین شناسی مهندسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۳/‏۱۳۶۸

منسوخ

دانلود

زمین شناسی مهندسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۳/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

زمین شناسی مهندسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زمین شناسی نفت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۷/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زیست شناسی در ۶ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۷/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

زیست شناسی در ۷ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۱۰/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

زیست شناسی دریا با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۱۰/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

زیست شناسی دریا با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۴/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

زیست شناسی گیاهی در ۲ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲/‏۵/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

زیست شناسی گیاهی در ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۷/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

زیست شناسی گیاهی در ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زیست فناوری

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۴/‏۹/‏۱۳۹۶ فعال دانلود

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۹/‏۱۳۸۵‏

منسوخ

دانلود

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۴/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

فناوری سلول‌های بنیادی و بازسازی بافت کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۲۰/‏ ۵/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

ژنتیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/‏۱۲/‏۱۳۶۲

منسوخ

دانلود

ژنتیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۷/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

ژنتیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/۳۱/‏۱۳۸۵‏

منسوخ

دانلود

علوم جانوری با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲/‏۵/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

علوم جانوری با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

علوم زمین-پترولوژی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۷/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

علوم زمین-پترولوژی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

علوم زمین-چینه نگاری و دیرینه شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۷/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

علوم زمین-چینه نگاری و دیرینه شناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۷/‏۴/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

علوم زمین-رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۷/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

علوم زمین-زمین ساخت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۷/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

علوم زمین گرایش آب زمین شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۵/‏۱۰/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

علوم کامپیوتر

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۱۱/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

علوم کامپیوتر در ۶ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۹/‏۴/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

علوم کامپیوتر با ۶ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲/۲۸/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲/‏۵/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

میکروبیولوژی ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

نانو فیزیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۴/‏۸/‏۱۳۸۴

فعال

دانلود

فیزیک در ۶ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۱۰/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

فیزیک در ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۸/‏۶/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

فیزیک با ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۴/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

فیزیک با ۸ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

فیزیک

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۱/ ‏۵/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

فیزیک - گرایش‌های فیزیک هسته‌ای، فیزیک ماده چگال، گرانش و کیهان شناسی، ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها، اپتیک و لیزر و فیزیک پلاسما

 

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۹/‏۷/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود