مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

آمار

دکتری

دانشگاه تهران

۲۴/‏۱۰/‏۱۳۹۶ فعال دانلود

آمار

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۳/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

پترولوژی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

ریاضی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۶/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

ریاضی کاربردی ۳ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۲۱/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

ریاضی محض با ۴ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۲۱/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زمین شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۱/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

زمین شناسی اقتصادی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۱/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زمین شناسی مهندسی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۱/‏۴/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

زمین شناسی مهندسی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۱/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زمین شناسی نفت

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۱۱/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

فیزیولوژی گیاهی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏/‏۱/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

گیاه شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۱۰/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

فیزیولوژی گیاهی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۱۱/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

زیست شناسی –فیزیولوژی گیاهی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زیست شناسی-سلولی و مولکولی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

زیست شناسی-سلولی و مولکولی

دکتری

دانشگاه تهران

۲/‏۵/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

زیست شناسی- سلولی و مولکولی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زیست فناوری میکروبی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۹/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

زیست فناوری میکروبی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

علوم جانوری-بیوسیستماتیک جانوری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۱۰/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم جانوری-بیوسیستماتیک جانوری

دکتری

دانشگاه تهران

۱۴/‏۷/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

علوم جانوری-بیوسیستماتیک جانوری

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

علوم جانوری-تکوینی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۹/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

علوم جانوری-تکوینی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

فیزیولوژی جانوری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۴/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

فیزیولوژی جانوری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۹/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

علوم جانوری-فیزیولوژی جانوری

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

علوم زمین گرایش رسوب شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

علوم کامپیوتر

دکتری دانشگاه تهران ۱۵/‏۱۰/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

علوم کامپیوتر ۵ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۸/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

فیزیک

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

فیزیک با ۵ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳/‏۴/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

فیزیک با ۵ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۲۸/‏۴/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

فیزیک با ۸ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

فیزیک با ۸ گرایش

دکتری دانشگاه تهران ۲۹/‏۷/‏۱۳۹۷‏ فعال دانلود

شیمی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۴/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

شیمی آلی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۶/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

شیمی معدنی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۶/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

شیمی فیزیک

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۶/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

نانو شیمی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۴/‏۸/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

شیمی پلیمر

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۶/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

شیمی کاربردی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۸/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

کلیه رشته‌های شیمی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۸/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

میکروبیولوژی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۴/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

میکروبیولوژی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

نانوفیزیک با ۲ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۲۴/‏۸/‏۱۳۸۴

فعال

دانلود