مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

آمار

کارشناسی دانشگاه تهران ۷/‏۶/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

آمار

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۴/‏۱۳۷۹

منسوخ

دانلود

آمار

کار شناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

آمار

کارشناسی

دانشگاه تهران

۷/‏۹/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

آمار و کاربردها

کارشناسی

دانشگاه تهران

۸/‏۶/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

ریاضی در ۶ گرایش

کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۲/‏۷/‏۱۳۶۵ منسوخ دانلود

ریاضی در ۳ گرایش

کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۲/‏۱/‏۱۳۷۲ منسوخ دانلود

مجموعه ریاضی در ۳ گرایش

کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۶/‏۲/‏۱۳۸۸ منسوخ دانلود

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی دانشگاه تهران ۷/‏۶/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

دانشگاه تهران

۸/‏۶/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

زمین شناسی در ۵ گرایش

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۱۰/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

مین شناسی

کارشناسی دانشگاه تهران ۲۱/‏۱۰/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

زمین شناسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۱۲/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

زمین شناسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۴/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

زمین شناسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۷/‏۱۳۸۹

منسوخ

دانلود

زمین شناسی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۴/‏۳/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زیست شناسی با دو رشته زیست شناسی و سلولی مولکولی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۴/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

زیست شناسی با ۴ گرایش

کارشناسی

دانشگاه تهران

۷/۴/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

زیست شناسی دریا

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

زیست شناسی جانوری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

زیست شناسی جانوری

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۶/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

زیست شناسی سلولی مولکولی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۴/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش زیست فناوری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۹/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

زیست شناسی سلولی مولکولی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۶/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

زیست شناسی گیاهی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

زیست شناسی گیاهی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۶/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

بیوتکنولوژی با ۴ گرایش

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۱۱/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

زیست فناوری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۱۲/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

زیست فناوری

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۵/‏۱۱/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

شیمی در ۳ گرایش

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۷/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

شیمی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۷/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

شیمی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

/ ‏۳/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

شیمی محض و کاربردی

کارشناسی دانشگاه تهران ۷/‏۶/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

شیمی محض و کاربردی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۵/‏۴/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

علوم کامپیوتر

کارشناسی دانشگاه تهران ۷/‏۶/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

علوم کامپیوتر

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۱۱/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

علوم کامپیوتر

کارشناسی

دانشگاه تهران

۸/‏۶/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

فیزیک مهندسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

فیزیک مهندسی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۲/‏۲/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

فیزیک مهندسی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۶/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

فیزیک با ۳ گرایش

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۶/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

فیزیک

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

فیزیک

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۸/‏۲/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

فیزیک

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۳/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

فیزیک

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۸/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

میکروبیولوژی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

میکروبیولوژی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۶/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود