مقطع دکتری پیوسته

نام رشته مقطع تحصیلی محل تصویب تاریخ تصویب وضعیت فایل

بیوتکنولوژی

دکتری پیوسته

دانشگاه تهران

۲۳/ ‏۶/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

بیوتکنولوژی

دکتری پیوسته

دانشگاه تهران

۱۵/‏۴/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

بیوتکنولوژی دکتری پیوسته دانشگاه تهران ۲۴/‏۸/‏۱۳۹۴ فعال دانلود