مقطع کارشناسی ارشد

 

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

حسابداری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۱۱/‏۱۳۶۳

منسوخ

دانلود

حسابداری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۴/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

حسابرسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۱۱/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

حسابرسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۵/‏۴/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

حسابرسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

علم سنجی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۲/‏۱۳۸۹

فعال

دانلود

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۱۱/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های دانشگاهی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۶/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۹/‏۶/‏۱۳۹۱ فعال دانلود

مالی با ۷ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۶/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مدیریت بازرگانی با ۶ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۴/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مدیریت بازرگانی با ۶ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۴/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت تکنولوژی در ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۱۰/‏۱۳۷۷

فعال

دانلود

مدیریت جهانگردی با ۲ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۱۱/‏۱۳۸۰

فعال

دانلود

مدیریت دولتی با ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۴/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مدیریت دولتی با ۷ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۴/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت رسانه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۸/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدیریت سازمان‌های دولتی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۳/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مدیریت شهری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۱۲/‏۱۳۷۷

فعال

دانلود

مدیریت صنعتی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۱۲/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

مدیریت صنعتی با ۶ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مدیریت فناوری اطلاعات با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۱۱/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مدیریت فناوری اطلاعات با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۲/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

مدیریت فناوری اطلاعات با ۶ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۱/۲۰/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مدیریت فناوری اطلاعات با ۶ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳/‏۲/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدیریت کسب و کار (MBA) با ۱۲ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۸/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مدیریت کسب و کار با ۷ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۷۸

فعال

دانلود

مدیریت منابع انسانی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۱/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۱/۱۰/۱۰

فعال

دانلود

مطالعات آرشیوی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۶/‏۱۳۸۹

فعال

دانلود

مهندسی آینده پژوهی

کارشناسی ارشد

د انشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۱/‏۸/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد

وزارت، علوم تحقیقات و فناوری

۸/‏۱۲/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۲/‏۸/‏۱۳۸۷

منسوخ

دانلود