مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

مدیریت با ۸ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/۱۹/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

آینده پژوهی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۷/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

حسابداری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/۳۰/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

حسابداری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

سیاستگذاری علم و فناوری

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

۱۳/‏۰۶/‏۱۳۸۴‬

فعال

دانلود

کتابداری و اطلاع رسانی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۴/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

کتابداری و اطلاع رسانی با ۲ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۱۱/۱۷/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۴/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۷/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

مالی با ۵ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۴/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مدیریت بازرگانی با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۶/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

مدیریت تکنولوژی با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۱۰/‏۱۳۷۷

فعال

دانلود

مدیریت توسعه

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۸/‏۱۳۸۷

فعال

دانلود

مدیریت دولتی با ۴ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۶/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

مدیریت دولتی با ۴ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۸/‏۱۳۸۷

فعال

دانلود

مدیریت راهبردی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۵/‏۹/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت رسانه

دکتری

دانشگاه تهران

۱۹/‏۹/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدیریت سازمان‌های دولتی ایران با دو گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۹/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مدیریت صنعتی با ۵ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/۱۳/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

مدیریت صنعتی با ۵ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۲۵/‏۴/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدیریت فناوری اطلاعات با ۲ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۲/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود

مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود