مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

حسابداری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۲/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۱۱/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۷/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

مدیریت دولتی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۷/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

مدیریت صنعتی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۵/‏۴/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدیریت کسب و کارهای کوچک

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۲/‏۱/‏۱۳۸۵

فعال

دانلود

مدیریت مالی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۲/‏۱۳۸۲

فعال

دانلود