مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

اقتصاد کشاورزی با ۴ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

اقتصاد کشاورزی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

اقتصاد کشاورزی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

اقتصاد کشاورزی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۳/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

اگروتکنولوژی با ۴ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

بیماری شناسی گیاهی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

بیماری شناسی گیاهی

دکتری

دانشگاه تهران

۱/‏۸/‏۱۳۸۷

منسوخ

دانلود

بیماری شناسی گیاهی

دکتری

دانشگاه تهران

۱/‏۱۰/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

بیماری شناسی گیاهی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

تکنولوژی بذر

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با ۲ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

ترویج کشاورزی

دکتری

دانشگاه تهران

۷/‏۴/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

آموزش کشاورزی

دکتری

دانشگاه تهران

۷/‏۴/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

ترویج و آموزش کشاورزی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

ترویج و آموزش کشاورزی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۸/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

حشره شناسی کشاورزی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

حشره شناسی

دکتری

دانشگاه تهران

۳/‏۳/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

حشره شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

حشره شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۷/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

توسعه کشاورزی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

توسعه کشاورزی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۱/‏۱۲/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

توسعه کشاورزی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

ژنتیک و به نژادی گیاهی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم دامی با ۴ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

اصلاح نژاد دام

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

تغذیه دام

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۱۰/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی-مهندسی منابع آب

دکتری

دانشگاه تهران

۱۹/‏۸/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مهندسی منابع آب

دکتر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی-هواشناسی کشاورزی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۹/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

هواشناسی کشاورزی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۴/‏۱۱/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

علوم مهندسی آبیاری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۴/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی-ابیاری و زهکشی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۹/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

آبیاری و زهکشی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی آب با ۸ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم و مهندسی آبخیز با ۲ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم و مهندسی آبخیز داری

دکتری

دانشگاه تهران

۲۴/‏۹/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی آبخیز داری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

سازه‌های آبی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۹/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

سازه‌های آبی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

بوم شناسی آبزیان

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

تکثییر و پرورش آبزیان

دکتری

دانشگاه تهران

۲۳/‏۲/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

تکثییر و پرورش آبزیان

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی باغبانی با ۲ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

باغبانی

دکتری

دانشگاه تهران

۳۱/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

باغبانی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۸/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی جنگل با ۴ گرایش دکتری دانشگاه تهران ۱/‏۷/‏۱۳۹۷ فعال

دانلود

علوم و مهندسی جنگل با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی جنگل با ۴ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

جنگلداری

دکتری

دانشگاه تهران

۵/‏۳/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

جنگلداری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۱۲/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی شیلات با ۶ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

شیلات

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۷/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی صنایع غذایی با ۴ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم و صنایع غذایی

دکتری

دانشگاه تهران

۳۱/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

علوم و صنایع غذایی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم و صنایع غذایی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۴/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی محیط زیست

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

محیط زیست

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

محیط زیست

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۴/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی مرتع

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم مرتع

دکتری

دانشگاه تهران

۲۴/‏۹/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

علوم مرتع

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

فیزیولوژی دام

دکتری

دانشگاه تهران

۲۹/‏۱۰/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

فیزیولوژی دام

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۱۱/‏۱۳۸۳

منسوخ

 

دانلود

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک با ۲ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت منابع خاک با ۲ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت و کنترل بیابان

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

بیابان زدایی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۱/‏۶/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی با ۵ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

فرآورده‌های چند سازه چوب

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

بیولوژی و آناتومی چوب

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

حفاظت و اصلاح چوب

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مدیریت صنایع چوب و کاغذ

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

صنایع خمیر و کاغذ

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم و صنایع چوب

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۱۲/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴‌‌‌‌‌‌‌

فعال

دانلود

مکانیزاسیون کشاورزی

دکتری

دانشگاه تهران

۹/‏۲/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

مکانیزاسیون کشاورزی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک بیوسیستم با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۱/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۰/‏۹/‏۱۳۸۳

منسوخ

 

دانلود

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منتسوخ

دانلود

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

زراعت

دکتری

دانشگاه تهران

۱۰/‏۹/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

زراعت

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

اصلاح نباتات

دکتری

دانشگاه تهران

۱۰/‏۹/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

اصلاح نباتات

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

اصلاح نباتات

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏/‏۱۳۶۹

منسوخ

دانلود

علوم علف های هرز

دکتری

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

خاکشناسی با ۴ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

خاکشناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۷/‏۱۳۶۹

منسوخ

دانلود