مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۲۸۱

منسوخ

دانلود

فرآورده‌های چند سازه چوب

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

طراحی و مهندسی چوب

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

صنایع فرآورده‌های کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۹/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۸/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

دامپروری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۹/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

تأسیسات آبیاری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

بیولوژی و آناتومی چوب

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

اقتصاد کشاورزی با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ منسوخ دانلود

اقتصاد کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

اگروتکنولوژی با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۰/۹/۶

منسوخ

دانلود

آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

علوم و تکنولوژی بذر

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۱/۱۲/۱۳

منسوخ

دانلود

زراعت با دو گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۴/۱۶

منسوخ

دانلود

زراعت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۹/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

زراعت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

بیماری شناسی گیاهی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

بیماری شناسی گیاهی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۱۰/۱

منسوخ

دانلود

بیماری شناسی گیاهی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

بیماری شناسی گیاهی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۱۰/‏۱۳۶۲

منسوخ

دانلود

بیوتکنولوژی کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

بیوتکنولوژی کشاورزی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۴/۱۶

منسوخ

دانلود

بیوتکنولوژی کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۱۰/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۱۰/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ منسوخ دانلود

مهندسی کشاورزی - ترویج کشاورزی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۱۰/۲۹

منسوخ

دانلود

توسعه روستایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۴/۴/۷

منسوخ

دانلود

توسعه روستایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

توسعه روستایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۴/‏۱۳۷۰

منسوخ

دانلود

حشره شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

حشره شناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۱۰/۱

منسوخ

دانلود

حشره شناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

ژنتیک و به نژادی گیاهی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۴/۱۶

منسوخ

دانلود

اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم دامی با ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم دامی با ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۸/۸/۱۳

منسوخ

دانلود

علوم دامی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم دامی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۹/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی آب با ۸ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۲/۸/۱۹

منسوخ

دانلود

هواشناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/‏۹/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

هواشناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۱۲/‏۱۳۶۸

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۲/۸/۱۹

منسوخ

دانلود

مهندسی منابع آب

کارشناسی رشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - سازه‌های آبی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۰/۹/۶

منسوخ

دانلود

سازه‌های آبی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی آبخیز با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی منابع طبیعی-آبخیز داری با دو گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳۰/‏۱/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

آبخیز داری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

آبخیزداری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

مهندسی منابع طبیعی - با دو گرایش آب و حفاظت خاک کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۱/۳۰ منسوخ دانلود

علوم و مهندسی باغبانی با ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم باغبانی با ۶ گرایش کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۸۳/۶/۳۱ منسوخ دانلود

علوم باغبانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم باغبانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۱۰/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی جنگل با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱/‏۷/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

علوم و مهندسی جنگل با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

مهندسی جنگل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۹/۱ منسوخ دانلود

جنگلداری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۹/‏۲/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

جنگلداری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۸/‏۱۲/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

مهندسی منابع طبیعی - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۹/۱ منسوخ دانلود

جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۸/۲ منسوخ دانلود

علوم و مهندسی شیلات با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

شیلات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۷/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۴/۱۹ منسوخ دانلود

بوم شناسی آبزیان شیلاتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی منابع طبیعی - فرآوری محصولات شیلاتی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۴/۱۹ منسوخ دانلود

فرآوری محصولات شیلاتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۴/۱۹ منسوخ دانلود

تکثیر و پرورش آبزیان

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی صنایع غذایی با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم و صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۵/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۸۳/۶/۳۱ منسوخ دانلود

علوم و صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی محیط زیست ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۹/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی مرتع با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۳۸۳/۹/۲۴ منسوخ دانلود

مرتعداری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مرتعداری

کارشناسی رشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۱۲/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک با ۲ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت منابع خاک با ۲ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

خاکشناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

خاکشناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۱۲/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

خاکشناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۱۱/‏۱۳۶۲

منسوخ

دانلود

مدیریت و کنترل بیابان

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۴/۱/۳۰

منسوخ

دانلود

مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۵/۴/۱۳

منسوخ

دانلود

مدیریت مناطق بیابانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۱۰/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

مهندسی منابع طبیعی - همزیستی بیابان

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۷/۱۰/۴

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی با ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

صنایع خمیر و کاغذ

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۱۱/۲۷

منسوخ

دانلود

صنایع خمیر و کاغذ

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

منسوخ

صنایع چوب

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۱۱/۲۷

منسوخ

دانلود

چوب شناسی و صنایع چوب

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

چوب شناسی صنایع چوب

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۶/‏۱۳۶۴

منسوخ

دانلود

حفاظت و اصلاح چوب

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی فضای سبز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی فضای سبز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۸/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۵/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مکانیزاسیون کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مکانیزاسیون کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۸/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک بیوسیستم با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌‌‌‌‌‌

۶/‏۱۲/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین‌های کشاورزی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۹/۱۰

منسوخ

دانلود

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۱۰/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

مدیریت کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌‌‌‌‌‌

۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت کشاورزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۵/‏۹/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود