مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/۲۶/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/۸/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

ادیان و عرفان

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۷/‏۴/‏۱۳۸۵

فعال

دانلود

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۵/‏۹/‏۱۳۸۴

فعال

دانلود

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۵/‏۹/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

فقه شافعی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۷/‏۴/‏۱۳۸۵

فعال

دانلود

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۵/‏۹/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۵/‏۹/‏۱۳۸۴

فعال

دانلود

فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۹/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود