مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

الهیات و معارف اسلامی در ۵ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/۱/‏۱۳۷۰

منسوخ

دانلود

الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۱/‏۳/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۴/‏۱۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۸/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

تاریخ علم با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۱/‏۶/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

تاریخ علم با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۲/‏۶/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۱۰/‏۱۳۷۹

منسوخ

دانلود

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۷/‏۱۰/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

فلسفه دین

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

الهیات و معارف اسلامی

ادیان و عرفان

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۸۹

فعال

دانلود

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۲/‏۱۲/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۵/‏۷/‏۱۳۹۷ فعال دانلود