مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

الهیات و معارف اسلامی – در ۵ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۴/‏۱۳۶۹

فعال

دانلود

علوم قرآن و حدیث

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

فقه شافعی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۱۱/‏۱۳۷۹

فعال

دانلود

فلسفه دین

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/۲۱/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

فلسفه و کلام اسلامی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود