مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

زبان اسپانیایی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۴/‏۱۳۷۱

فعال

دانلود

زبان ایتالیایی گرایش ادبیات

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۹/‏۷/‏۱۳۸۲

فعال

دانلود

زبان چینی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۲/‏۱۳۷۰

فعال

دانلود

زبان فرانسه

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۱۰/‏۱۳۶۹

منسوخ

دانلود

زبان فرانسه گرایش ادبی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۵/‏۱/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

زبان فرانسه گرایش ادبی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۸/‏۳/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات فرانسه

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۷/‏۰۷/‏۱۳۹۹

فعال

دانلود

زبان و ادبیات اردو

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۲/‏۱۳۶۹

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات اردو

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۵/‏۳/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

زبان و ادبیات اسپانیایی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۸/۲۴/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات اسپانیایی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۹/۲۳/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/۲۶/‏۱۳۶۸

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/۱۲/‏۱۳۸۷

فعال

دانلود

زبان روسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏‏۱۲/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات روسی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۷/‏۳/‏۱۳۸۷

منسوخ

دانلود

زبان روسی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۳۰/‏۰۴/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

زبان و ادبیات ژاپنی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۱۰/‏۱۳۷۰

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات ژاپنی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۷/۱۶/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات ژاپنی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۹/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مترجمی زبان آلمانی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۶/‏۳/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

مترجمی زبان آلمانی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۸/‏۶/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

زبان و ادبیات آلمانی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مترجمی زبان روسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۹/‏۱۳۷۹

منسوخ

دانلود

مترجمی زبان روسی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲/‏۱۱/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود