مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۳/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۶/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

آموزش زبان روسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۹/‏۱۳۷۹

منسوخ

دانلود

آموزش زبان روسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۶/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

آموزش زبان روسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۷/‏۰۶/‏۱۴۰۰

فعال

دانلود

آموزش زبان ژاپنی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳/‏۹/‏۱۳۸۳

فعال

دانلود

آموزش زبان فرانسه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۱۱/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

آموزش زبان فرانسه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳/۱۸/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

آموزش زبان فرانسه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵

منسوخ

دانلود

آموزش زبان فرانسه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۷/‏۰۴/‏۱۴۰۰

فعال

دانلود

زبان و ادبیات اردو

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳/‏۹/‏۱۳۸۳

فعال

دانلود

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۹/‏۱۳۷۱

فعال

دانلود

زبان و ادبیات آلمانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۱۲/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات آلمانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۹/‏۱۱/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

زبان و ادبیات روسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۴/‏۵/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات روسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۷/‏۰۴/‏۱۴۰۰

فعال

دانلود

زبان و ادبیات فرانسه گرایش ادبی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/۲۱/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات فرانسه گرایش ادبی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۵/‏۱/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات فرانسه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۷/‏۰۶/‏۱۴۰۰

فعال

دانلود

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/۲۶/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۳/‏۹/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

مترجمی زبان آلمانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۱۲/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

مترجمی زبان آلمانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۲/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

مترجمی زبان آلمانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مترجمی زبان فرانسه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۶/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

مترجمی زبان فرانسه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱/‏۱۰/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مترجمی زبان فرانسه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۷/‏۰۴/‏۱۴۰۰

فعال

دانلود