مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

ادبیات فرانسه

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۰/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

ادبیات فرانسه

دکتری

دانشگاه تهران

۲۶/‏۱/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

ادبیات فرانسه

دکتری

دانشگاه تهران

۲۷/‏۰۴/‏۱۴۰۰

فعال

دانلود

آموزش زبان انگلیسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۹/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

آموزش زبان انگلیسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۹/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

آموزش زبان آلمانی

دکتری

دانشگاه تهران

۵/‏۱۲/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

آموزش زبان آلمانی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۱۲/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود

آموزش زبان روسی

دکتری

دانشگاه تهران

۵/‏۱۰/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

آموزش زبان روسی

دکتری

دانشگاه تهران

۰۷/‏۰۶/‏۱۴۰۰

فعال

دانلود

زبان و ادبیات انگلیسی گرایش ادبی

دکتری

دانشگاه تهران

۳/۱۶/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

زبان و ادبیات انگلیسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود