مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

توضیحات

فایل

پژوهش هنر

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۱۰/‏۱۳۷۴

منسوخ

 

دانلود

پژوهش هنر

دکتری

دانشگاه تهران

۵/‏۷/‏۱۳۹۴

فعال

 

دانلود

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلام

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۴/‏۱۳۸۶

منسوخ

 

دانلود

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۲/‏۱۳۹۴

فعال

 

دانلود

تئاتر

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

 

دانلود

شهر سازی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۸/‏۱۳۶۹

منسوخ

 

دانلود

شهرسازی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۴/‏۱۳۹۲

منسوخ

 

دانلود

شهرسازی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۸/‏۲/‏۱۳۹۳

فعال

 

دانلود

فناوری معماری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۹/‏۱۳۹۱

منسوخ

برنامه بعدی: معماری ۹۸

دانلود

مدیریت پروژه و ساخت

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۴/‏۱۳۸۹

فعال

 

دانلود

مرمت

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۶

منسوخ

 

دانلود

مرمت- مرمت و احیا بناها وبافت های تاریخی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۹۲

منسوخ

برنامه بعدی: معماری ۹۸

دانلود

معماری منظر

دکتری

دانشگاه تهران

۲۶/‏۹/‏۱۳۹۱

منسوخ

برنامه بعدی: معماری ۹۸

دانلود

معماری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۱۲/‏۱۳۷۲

منسوخ

 

دانلود

معماری دکتری دانشگاه تهران ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸ فعال   دانلود

طراحی صنعتی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۲/‏۱۰/‏۱۳۹۷

فعال

 

دانلود

هنرهای تجسمی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۰۲/‏۱۳۹۶

فعال

 

دانلود