مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

طراحی فضاهای آموزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۱۰/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

صنایع دستی (هنرهای سنتی)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۲/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

فلسفه هنر

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۱۰/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

ادبیات نمایشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۴/‏۱۳۷۳

فعال

دانلود

ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۴/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳۰/‏۶/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

آهنگسازی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۱۲/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

آهنگسازی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۹/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۴/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳۰/‏۶/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

برنامه ریزی منطقه‌ای

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۴/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

برنامه ریزی منطقه‌ای

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳۰/‏۶/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

پژوهش هنر

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۶/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

پژوهش هنر

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۵/‏۷/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

هنر اسلامی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۴/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

تاریخ هنر جهان اسلام

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۴/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

تاریخ هنر جهان اسلام

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۸/‏۱۱/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

تصویر سازی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

تصویر متحرک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۱۰/‏۱۳۶۹

منسوخ

دانلود

تصویر متحرک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

سینما

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۴/‏۱۳۷۲

فعال

دانلود

طراحی شهری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۲/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

طراحی صنعتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۹/‏۱۳۶۹

منسوخ

دانلود

طراحی صنعتی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۳/‏۲/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود

عکاسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۴/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

عکاسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۶/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

عکاسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳۰/‏۶/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

تکنولوژی معماری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۲/‏۳/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

فناوری معماری با ۲ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۹/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

فناوری معماری با ۲ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۵/‏۱/‏۱۳۹۸

فعال

دانلود

کارگردانی نمایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۳/‏۱۳۷۵

فعال

دانلود

مدیریت پروژه و ساخت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۴/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مدیریت پروژه و ساخت بسته تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران ۲۹/‏۰۱/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

مدیریت شهری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۲/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۹/‏۱۳۶۹

منسوخ

دانلود

مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۱۰/‏۱۳۶۹

منسوخ

دانلود

مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۵/‏۶/‏۱۳۸۷

منسوخ

دانلود

مرمت و احیا ابنیه و بافت‌های تاریخی با ۲ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۹/‏۱۳۹۱

۱۲/‏۹/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مطالعات معماری ایران

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۱۰/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

معماری-معماری داخلی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۱۰/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

معماری-معماری داخلی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۵/‏۸/‏۱۳۸۹

منسوخ

دانلود

معماری داخلی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۴/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

معماری و انرژی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۲/‏۲/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

معماری و انرژی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۹/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

معماری و انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۰۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی)

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۲/‏۹/‏۱۳۸۴

فعال

دانلود

معماری منظر

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۱۰/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

معماری منظر

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۵/‏۶/‏۱۳۸۷

منسوخ

دانلود

مهندسی معماری منظر

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۹/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

معماری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۱۰/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

نقاشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۴/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

نقاشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳/‏۹/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

نقاشی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۲۳/‏۱۰/‏۱۳۹۷ فعال دانلود

نمایش عروسکی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۰/‏۲/‏۱۳۸۷

فعال

دانلود

نوازندگی موسیقی ایرانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۵/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

نوازندگی موسیقی ایرانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳۱/‏۴/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

نوازندگی موسیقی جهانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

نقاشی ایرانی

کارشناسی ارشد

وزارت عللوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/۳۰/‏۱۳۹۶‏

منسوخ

دانلود
نقاشی ایرانی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۰۳/‏۰۹/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

نقاشی ایرانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۰۳/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود