مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

مرمت آثار تاریخی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۸/‏۱۳۶۴

منسوخ

دانلود

چاپ

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۵/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

هنر اسلامی در ۵ گرایش

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۳/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

ادبیات نمایشی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۷/۷/۱۷

فعال

دانلود

ارتباط تصویری با ۲ گرایش

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۱/‏۱/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

ارتباط تصویری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۳/۵/۱۴

منسوخ

دانلود

بازیگری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۶/۷

فعال

دانلود

طراحی صحنه

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۷/۷/۱۷

فعال

دانلود

طراحی صنعتی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۵/‏۴/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

طراحی صنعتی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۲/۱/۲۶

منسوخ

دانلود

طراحی صنعتی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۷/۷/۱ فعال

دانلود

عکاسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۳/۵/۱۴

منسوخ

دانلود

مجسمه سازی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۲/‏۱۳۷۰

منسوخ

دانلود

مجسمه سازی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

شهرسازی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۱۱/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی شهرسازی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۲/‏۲/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مهندسی شهرسازی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲/‏۶/‏۱۳۸۹

منسوخ

دانلود

مهندسی شهرسازی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۱/۸/۷

منسوخ

دانلود

مهندسی شهرسازی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۱/‏۰۳/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

معماری داخلی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی معماری

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۹۲/۱۲/۱۸

فعال

دانلود

نمایش در ۵ گرایش

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

‏۳/‏۳/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

نمایش عروسکی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۷/۷/۱۷

فعال

دانلود

موسیقی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۷/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

نوازندگی ساز ایرانی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۸/۷/۲۵

منسوخ

دانلود

نوازندگی ساز جهانی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۸/۷/۲۵

منسوخ

دانلود

نوازندگی موسیقی ایرانی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۵/۲۷

منسوخ

دانلود

نوازندگی موسیقی جهانی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۵/۲۷

منسوخ

دانلود

نوازندگی موسیقی ایرانی کارشناسی دانشگاه تهران ۰۵/‏۱۲/‏۱۳۹۷ فعال دانلود
نوازندگی موسیقی جهانی کارشناسی دانشگاه تهران ۰۵/‏۱۲/‏۱۳۹۷ فعال دانلود

ارتباط تصویری

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۹۷/۴/۱۷

فعال

دانلود

عکاسی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۹۷/۴/۱۷

فعال

دانلود

نقاشی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۶/‏۱۰/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

نقاشی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود