مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

جغرافیای طبیعی و انسانی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۴/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

آب و هواشناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۸/۱۶

فعال

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۶/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۸/۱۶

فعال

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۱/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۳/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۸/۱۶

فعال

دانلود

جغرافیای سیاسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۱/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

جغرافیای سیاسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۷/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

جغرافیای سیاسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۷

فعال

دانلود

ژئومورفولوژی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

ژئومورفولوژی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۸/۱۶

فعال

دانلود

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۸/۱۶

فعال

دانلود