مقطع ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

آب و هواشناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۱۰/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

آب و هواشناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۱/۲۳

منسوخ

دانلود

آب و هواشناسی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۰۵/‏۰۲/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

برنامه ریزی آمایش سرزمین

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۲/۲۷

فعال

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۸/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۱/۲۳

منسوخ

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۰۵/‏۰۲/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

جغرافیا و برنامه شهری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۷/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۱/۲۳

منسوخ

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۰۵/‏۰۲/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

کارشناسی ارشد

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۱/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۲/۲۷

فعال

دانلود

جغرافیا سیاسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۶/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

جغرافیا سیاسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۱۱/‏۱۳۸۷

منسوخ

دانلود

جغرافیای سیاسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

منسوخ

دانلود

جغرافیای سیاسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۹/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

ژئومورفولوژی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۲/۲۷

فعال

دانلود

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۷/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۱/۲۳

منسوخ

دانلود

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۰۵/‏۰۲/‏۱۴۰۰ فعال دانلود
مخاطرات محیطی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۱/‏۲/‏۱۳۸۹ منسوخ دانلود

مخاطرات محیطی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

منسوخ

دانلود

مخاطرات محیطی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۳۰/‏۰۸/‏۱۳۹۷ فعال دانلود