مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

جغرافیای انسانی و طبیعی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۶/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

جغرافیا در ۳ گرایش

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فنالوری

۷/‏۴/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

جغرافیا

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۶/۲۸

فعال

دانلود