مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

آموزش عالی با ۵ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۰/۷/۱

منسوخ

دانلود

آموزش عالی با ۲ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۸۶/۴/۵

فعال

دانلود

برنامه ریزی درسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

فعال

دانلود

روان شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۷/۳/۷

فعال

دانلود

روان شناسی سلامت

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۰/۱۱/۲۸

فعال

دانلود

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۸/۷/۲۵

منسوخ

دانلود

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۹۲/۸/۱۹

فعال

دانلود

روان شناسی تربیتی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۶/۴/۲۲

منسوخ

دانلود

روان شناسی تربیتی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۹۳/۱/۳۱

منسوخ

دانلود

روان شناسی تربیتی دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵ فعال دانلود

سنجش آموزش

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۸۵/۶/۲۸

منسوخ

دانلود

سنجش و اندازه گیری

دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی

۱۳۸۳/۱۰/۱۴

فعال

دانلود

فلسفه تعلیم و تربیت

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۶/۷/۱۱

منسوخ

دانلود

فلسفه تعلیم و تربیت

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۳/۷/۱۵

فعال

دانلود

مدیریت آموزشی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۴/۷/۲

منسوخ

دانلود

مدیریت آموزشی بسته تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه تهران ۲۷/‏۰۴/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

مشاوره (عدم اجرا)

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۴/۱۲/۶

فعال

دانلود