مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

           

آموزش بزرگسالان

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۶/۷/۲

فعال

دانلود

ارزشیابی آموزشی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۰/‏۰۷/‏۱۳۹۳ فعال دانلود

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۷/۲/۲۴

منسوخ

دانلود

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۲۵/‏۰۱/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

تحقیقات آموزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۳/۱۲/۲۱

منسوخ

دانلود

تحقیقات آموزشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۸/۱/۲۶

منسوخ

دانلود

تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۰۹/‏۰۹/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۶/۱/۲۰

فعال

دانلود

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۴/۱۰/۱۴

فعال

دانلود

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۱/۳/۳۱

منسوخ

دانلود

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۶/۲/۱۱

منسوخ

دانلود

روان شناسی بالینی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۰۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۵/۳/۱۳

منسوخ

دانلود

روان شناسی تربیتی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۴/‏۰۸/‏۱۳۹۷ فعال دانلود

علوم تربیتی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۰/۷/۱

منسوخ

دانلود

علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۹/۴/۱۰

فعال

دانلود

علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۲/۶/۲۴

فعال

دانلود

علوم شناختی - روانشناسی شناختی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۱/۲۶

فعال

دانلود

علوم شناختی - توانبخشی شناختی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۰۷/‏۰۶/‏۱۳۹۴ فعال دانلود

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۲/۲/۱۹

منسوخ

دانلود

مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۶/‏۱۱/‏۱۳۹۵ منسوخ دانلود
مدیریت آموزشی بسته تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه تهران ۲۷/‏۰۴/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

مشاوره با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۹/۸/۸

فعال

دانلود

برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵ فعال دانلود