مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

روانشناسی با ۳ گرایش

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۸/۱۱/۱

منسوخ

دانلود

روانشناسی بالینی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۲/۴/۳

منسوخ

دانلود

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۵/۱۱/۱۷

منسوخ

دانلود

روانشناسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۱/۱۲/۱۳

فعال

دانلود

علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۲/۸/۳۰

منسوخ

دانلود

علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی مدیریت آموزشی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۳/۱۱/۹

منسوخ

دانلود

علوم تربیتی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۸/۱۱

فعال

دانلود

راهنمایی و مشاوره

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۵/۸/۹

منسوخ

دانلود

راهنمایی و مشاوره

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۷/۶/۲۹

منسوخ

دانلود

مشاوره

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۱۲/۸

فعال

دانلود

مدیریت آموزشی

(با رویکرد آموزش سازمانی)

کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۰۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰ فعال دانلود