مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

جامعه شناسی در ۵ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۴/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

جامعه شناسی با ۴ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۸۸/۱۰/۱

فعال

دانلود

جامعه شناسی گرایش توسعه اجتماعی - روستایی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۳۰

فعال

دانلود

جمعیت شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۸/۱۲/۱

منسوخ

دانلود

جمعیت شناسی بسته تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران ۱۷/‏۱۲/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

دانش اجتماعی مسلمین

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۱۲/۴

فعال

دانلود

علوم ارتباطات

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۵/‏۱۰/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

علوم ارتباطات

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۸۵/۷/۱۸

منسوخ

دانلود

علوم ارتباطات بسته تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران ۱۹/‏۰۲/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

مردم شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۹

فعال

دانلود

رفاه اجتماعی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۰۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود