مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

مطالعات زنان

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۱۰/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

مطالعات زنان کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۶/‏۱۲/‏۱۳۹۳ فعال دانلود

مطالعات جوانان

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۶/‏۸/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مطالعات جوانان

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۹/۴/۹

فعال

دانلود

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۸/۱۲/۱

منسوخ

دانلود

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۹/‏۱۲/‏۱۳۹۷ فعال دانلود

برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۹/۱۷

منسوخ

دانلود

برنامه ریزی گردشگری

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۲۵/‏۰۱/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

پژوهش علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۸/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

پژوهش علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۹/۴/۹

فعال

دانلود

توسعه روستایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

توسعه روستایی با دو گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۳/۱۶

فعال

دانلود

توسعه محلی با دو گرایش شهری و روستایی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۶/‏۳/‏۱۳۹۴ فعال دانلود

جمعیت شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۸/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

جمعیت شناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۶/۳/۸

منسوخ

دانلود

جمعیت شناسی بسته تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران ۱۷/‏۱۲/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

دانش اجتماعی مسلمین

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۱/۷/۲۳

فعال

دانلود

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۹/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۷/‏۹/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

علوم اجتماعی - جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۹/۴/۹

فعال

دانلود

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۲/۲/۵

منسوخ

دانلود

علوم ارتباطات اجتماعی بسته تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران ۱۹/‏۰۲/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

فلسفه علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۴/‏۱۳۸۷

منسوخ

دانلود

فلسفه علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۱/۱۸

فعال

دانلود

مردم شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۶/۸/۲

فعال

دانلود

مطالعات فرهنگی و رسانه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۷/۲۱

منسوخ

دانلود

مطالعات فرهنگی و رسانه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۷/‏۱۲/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۷/‏۱۱/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود