مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

جامعه شناسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

منسوخ

دانلود

جامعه شناسی کارشناسی دانشگاه تهران ۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۰ فعال دانلود

علوم اجتماعی-مردم شناسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۷/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

علوم اجتماعی - مردم شناسی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۹/۳

منسوخ

دانلود

علوم اجتماعی - مردم شناسی کارشناسی دانشگاه تهران ۰۷/‏۱۱/‏۱۳۹۷ فعال دانلود
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون کارشناسی دانشگاه تهران ۱۹/‏۱۲/‏۱۳۹۷ فعال دانلود

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۲/۴/۱۷

منسوخ

دانلود

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۰۹/‏۱۰/‏۱۳۹۷ ‬

فعال

دانلود