مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

کارآفرینی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۶/‏۳/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مدیریت کار آفرینی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۰/‏۱۱/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

کارآفرینی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۷/۵/۸

فعال

دانلود

مربی گری کسب و کار کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۰۴/‏۱۲/‏۱۳۹۸ فعال دانلود