مقطع دکتری

مطالعات آمریکای شمالی

دکتری

وزارت علوم، تحقبقات و فناوری

۱۳۹۴/۳/۱۶

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۲/۲۳

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۲/۲۳

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۲/۲۳

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات هند

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۲/۲۳

فعال

دانلود

ایران شناسی دکتری دانشگاه تهران ۱۶/‏۲/‏۱۳۹۷ فعال دانلود
ایران شناسی معاصر دکتری دانشگاه تهران ۱۶/‏۲/‏۱۳۹۷ فعال دانلود