کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

مطالعات رژیم صهیونیستی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۰/‏۰۲/‏۱۳۹۷ فعال دانلود
مطالعات ترکیه کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۰/‏۰۵/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای شمالی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای لاتین

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۱۱/۲۳

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات جنوب آفریقا

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۳/۱۶

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات ژاپن

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات شبه قاره هند

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴ منسوخ

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات هند کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۷ فعال دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات عراق

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

منسوخ

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات فلسطین

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات کشورهای آلمانی زبان

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

فعال

دانلود

مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۹/۱۴

فعال

دانلود

مطالعات منطقه‌ای گرایش مطالعات ایران

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۲/۴/۲

فعال

دانلود