مقطع دکتری

الگوریتم و محاسبات

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

فناوری نانو - نانو الکترونیک

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۸/۱۱/۱۷

فعال

دانلود

فناوری نانو - نانو مواد

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۸/۱۱/۱۷

فعال

دانلود

مهندسی برق

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۰۴/‏۱۳۶۹

منسوخ

دانلود

مهندسی برق

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۱۲/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

مهندسی برق با ۴ گرایش:

-الکترونیک

-قدرت

-کنترل

-مخابرات

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۱۶

فعال

دانلود

مهندسی پزشکی با ۳ گرایش:

-بیوالکتریک

-بیومکانیک

-بیومواد

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۲/‏۱۲/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی پزشکی با ۷ گرایش:

- بیومتریال

- بیوالکتریک

- بیومکانیک

- بافت

- ورزش

- توانبخشی

- فن آوری اطلاعات

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۵/۱۷

فعال

دانلود

مهندسی پلیمر

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۰۴/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

مهندسی پلیمر

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۹۰/۸/۱

فعال

دانلود

مهندسی شیمی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۸/‏۰۴/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مهندسی شیمی با ۱۱ گرایش:

- پدیده‌های انتقال

- پلیمر

- ترموسینتیک و کاتالیست

- صنایع غذایی

- صنایع شیمیایی معدنی

- طراحی فرآیند

- فرایندهای جداسازی

-فراوری و انتقال گاز

محیط زیست

مدل سازی، شبیه سازی و کنترل

نانوفناوری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۵/۱۱

فعال

دانلود

مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۵/۱۱

فعال

دانلود

مهندسی عمران

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۷/‏۱۱/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

مهندسی عمران

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۱/‏۰۴/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

مهندسی عمران با ۱۰ گرایش:

- سازه

- ژئوتکنیک

- زلزله

- مهندسی و مدیریت ساخت

- راه و ترابری

- حمل و نقل

- مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

- مهندسی و مدیریت منابع آب

-مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

- مهندسی محیط زیست

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۳/۲۶

فعال

دانلود

مهندسی کامپیوتر

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۰۳/‏۱۳۷۷ منسوخ دانلود

مهندسی کامپیوتر

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۰۶/‏۱۳۷۸ منسوخ دانلود

مهندسی کامپیوتر با ۵ گرایش:

- معماری سیستم‌های کامپیوتری

- نرم افزار

- شبکه‌های کامپیوتری

- رایانش امن

- هوش مصنوعی و رباتیکز

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۱۶

فعال

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۶/۱۰/۲۲

فعال

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(پیشنهادی دانشگاه تهران)

۰۵/‏۱۱/‏۱۳۹۹

فعال

دانلود

مهندسی معدن

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۰۴/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مهندسی معدن با ۵ گرایش:

-فرآوری مواد معدنی

- مکانیک سنگ

- اکتشاف مواد معدنی

- استخراج مواد معدنی

- اقتصاد و مدیریت معدنی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۱۶

فعال

دانلود

مهندسی مکانیک گرایش ماشین‌های آبی

دکتری

دانشگاه تهران

۰۸/‏۰۲/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۰۴/‏۱۳۶۹

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک با ۲ گرایش:

- تبدیل انرژی

- طراحی جامدات

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۸/‏۰۴/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک با ۳ گرایش:

- طراحی کاربردی

- تبدیل انرژی

- ساخت و تولید

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۹

فعال

دانلود

متالورژی و مواد

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۵/‏۱۱/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مهندسی مواد و متالورژی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۹۶/۱۰/۱۷

فعال

دانلود

مهندسی نفت - مخازن

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۰۱/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

مهندسی نفت با ۴ گرایش:

- مخازن

- بهره برداری

- حفاری

- اکتشاف

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۲/۵

فعال

دانلود

مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۳/۲۳

منسوخ

دانلود

مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور

دکتری

دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

فعال

دانلود

مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۳/۲۳

منسوخ

دانلود

مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

فعال

دانلود

مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۳/۲۳

فعال

دانلود

مهندسی نقشه برداری-ژئودزی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

فعال

دانلود

مهندسی صنایع

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۰/‏۰۳/‏۱۳۷۷ منسوخ دانلود

مهندسی صنایع

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳/‏۰۸/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۹۷/۶/۱۸

فعال

دانلود

محیط زیست گرایش برنامه ریزی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۰/‏۰۷/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

محیط زیست گرایش برنامه ریزی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مهندسی سیستم‌های انرژی (سامانه‌های انرژی) با ۳ گرایش:

- انرژی و محیط زیست (پردیس دانشکده‌های فنی)

- فناوری‌های انرژی (دانشکده علوم و فنون نوین)

- مدل سازی انرژی (دانشکده علوم و فنون نوین)

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۹/‏۰۷/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

مهندسی سیستم‌های انرژی (سامانه‌های انرژی) با ۳ گرایش:

- انرژی و محیط زیست (پردیس دانشکده‌های فنی)

- فناوری‌های انرژی (دانشکده علوم و فنون نوین)

- مدل سازی انرژی (دانشکده علوم و فنون نوین)

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

مهندسی محیط زیست

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۱۱/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

مهندسی محیط زیست با ۵ گرایش:

- آب و فاضلاب

- منابع آب

- آلودگی هوا

- مواد زائد جامد

- سواحل

دکتری

دانشگاه تهران

۱۶/‏۰۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی سوانح

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مهندسی طراحی محیط زیست

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(پیشنهادی دانشگاه تهران)

۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود