مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

الگوریتم‌ها و محاسبات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۹/‏۰۲/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

الگوریتم‌ها و محاسبات

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۱/۱۱/۱

فعال

دانلود

آموزش مهندسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۰۳/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

علوم مهندسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۹/‏۱۰/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

الکترونیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۰/۰۳/۱۹

منسوخ

دانلود

مهندسی برق - الکترونیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۵/۱۰/۲۳

منسوخ

دانلود

مهندسی قدرت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۶/۰۶/۰۷

منسوخ

دانلود

مهندسی برق - قدرت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۳/۱۱/۰۹

منسوخ

دانلود

مهندسی برق-قدرت با ۴ گرایش:

- سیستم‌های قدرت

- تکنولوژی فشار قوی

- ماشین‌های الکتریکی

- الکترونیک قدرت

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۴/۰۹/۲۹

منسوخ

دانلود

مهندسی کنترل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۶/۱۰/۰۵

منسوخ

دانلود

مهندسی برق - کنترل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۳/۱۱/۰۹

منسوخ

دانلود

رمز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۰۲/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی برق - مخابرات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۳/۰۵/۰۹

منسوخ

دانلود

مهندسی مخابرات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۶/۰۶/۰۷

منسوخ

دانلود

مهندسی برق-مخابرات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۳/۱۱/۰۹

منسوخ

دانلود

مهندسی برق-قدرت گرایش تجدید ساختار

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۴/۱۱/۱۸

منسوخ

دانلود

مهندسی برق با ۱۳ گرایش:

- مدارهای مجتمع الکترونیک

- افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک

- سیستم‌های الکترونیک دیجیتال

- سیستم‌های قدرت

- الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

- برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی

- سامانه‌های برقی حمل و نقل

- کنترل

- مخابرات میدان و موج

- مخابرات نوری

- مخابرات سیستم

- مخابرات امن و رمزنگاری

- شبکه‌های محابراتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۱۶

فعال

دانلود

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۸/۰۴/۱۰

منسوخ

دانلود

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۳/۱۱/۰۹

منسوخ

دانلود

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۰۹/۲۴

منسوخ

دانلود

مهندسی پزشکی - بیومکانیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۰۹/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مهندسی پزشکی با ۷ گرایش:

- بیوالکتریک

- بیومکانیک

- بیومتریال

- بافت

- توانبخشی

- ورزش

- فن آوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۵/۱۷

فعال

دانلود

مهندسی پلیمر

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۰۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی پلیمر - فرآورش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۱۲/۱۵

فعال

دانلود

مهندسی شیمی - داروسازی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۱/۳/۲۱

فعال

دانلود

مهندسی فراوری و انتقال گاز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۰۲/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

مهندسی شیمی-فرآوری و انتقال گاز

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۴/۱۱/۲۵

فعال

دانلود

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۲/۰۲/۱۹

منسوخ

دانلود

مهندسی شیمی با ۱۱ گرایش:

- پدیده‌های انتقال

- پلیمر

- ترموسینتیک و کاتالیست

- صنایع غذایی

- صنایع شیمیایی معدنی

- طراحی فرایند

- فرایندهای جداسازی

- فرآوری و انتقال گاز

- محیط زیست

- مدل سازی، شبیه سازی و کنترل

- نانوفناوری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۵/۱۱

فعال

دانلود

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۵/۱۱

فعال

دانلود

مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۰۶/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

مهندسی سازه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۶/‏۱۰/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

سازه‌های هیدرولیکی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۰۲/‏۱۳۶۸

منسوخ

دانلود

سازه‌های هیدرولیکی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۶/‏۱۰/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

سازه‌های دریایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۰۲/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

مهندسی سازه‌های دریایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۰۸/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

مهندسی آب

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۰۲/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

مهندسی آب

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۶/‏۱۰/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی عمران-مدیریت منابع آب

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۱۱/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

مهندسی عمران-مهندسی رودخانه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۰۷/‏۱۳۷۹

منسوخ

دانلود

مهندسی زلزله

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۰۲/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

مهندسی زلزله

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۰۸/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

مکانیک خاک و پی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۶/‏۱۰/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۰۶/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

مهندسی راه و ترابری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۶/‏۱۰/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی و مدیریت ساخت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۱۲/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

مهندسی سواحل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۷/‏۰۶/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

مهندسی عمران با ۱۰ گرایش:

- سازه

- ژئوتکنیک

- زلزله

- مهندسی و مدیریت ساخت

- راه و ترابری

- حمل و نقل

- مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

- مهندسی و مدیریت منابع آب

- مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

- مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۳/۲۶

فعال

دانلود

معماری سیستم‌های کامپیوتری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۵/‏۰۴/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

معماری کامپیوتر

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۰۶/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

هوش مصنوعی و رباتیک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۰۶/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۶/‏۱۰/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی نرم افزار

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۰۶/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

مهندسی کامپیوتر با ۲ گرایش:

- سخت افزار

- نرم افزار

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۰۸/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی کامپیوتر با ۵ گرایش:

- معماری سیستم‌های کامپیوتری

- نرم افزار

- شبکه‌های کامپیوتری

- رایانش امن

- هوش مصنوعی و رباتیکز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۱۶

فعال

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش شبکه‌های ارتباطی و کامپیوتری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۱۳۹۳/۳

منسوخ

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(پیشنهادی دانشگاه تهران)

۱۶/‏۰۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی مکانیک سنگ

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۲/۰۸/۱۶

منسوخ

دانلود

مهندسی فرآوری مواد معدنی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۵/۱۱/۱۷

منسوخ

دانلود

مهندسی اکتشاف معدن

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۵/۱۲/۰۹

منسوخ

دانلود

مهندسی اکتشاف معدن

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۴/۰۴/۲۵

منسوخ

دانلود

مهندسی اکتشاف معدن

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۰/۰۱/۲۴

منسوخ

دانلود

مهندسی استخراج معدن

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۴/۰۴/۲۵

منسوخ

دانلود

مهندسی معدن - معدن و محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۱/۱۲/۶

فعال

دانلود

مهندسی معدن با ۵ گرایش:

- فرآوری مواد معدنی

- مکانیک سنگ

- استخراج مواد معدنی

- اکتشاف مواد معدنی

- اقتصاد و مدیریت معدنی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۱۶

فعال

دانلود

مهندسی معدن گرایش ژئومکانیک نفت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۰۴/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۸/‏۱۱/‏۱۳۶۸

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی-ماشین‌های آبی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۸/‏۰۲/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۴/۱۰/۲۷

فعال

دانلود

ساخت و تولید

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۲/‏۰۳/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۴/۱۰/۲۷

فعال

دانلود

طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۸/‏۱۱/‏۱۳۶۸

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۴/۱۰/۲۷

فعال

دانلود

شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد فلزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۶/‏۰۴/‏۱۳۶۶

منسوخ

دانلود

مهندسی خوردگی و حفاظت مواد

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۰۶/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

مهندسی متالورژی و مواد - جوشکاری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۱/‏۰۷/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

شکل دادن فلزات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۵/‏۱۱/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مهندسی متالورژِی و مواد - استخراج فلزات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۱۰/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۱۰/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی مواد - ریخته گری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۰۴/‏۱۳۷۹

منسوخ

دانلود

مهندسی مواد با ۶ گرایش:

- استخراج فلزات

- جوشکاری

- خوردگی و حفاظت از مواد

- ریخته گری

- شکل دادن فلزات

- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۶/۱۰/۱۷

فعال

دانلود

مهندسی عمران - ژئودزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۸/۰۵/۰۳

منسوخ

دانلود

مهندسی نقشه برداری - ژئودزی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۶/۴/۱۸

فعال

دانلود

مهندسی عمران - سنجش از دور

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۸/۰۵/۰۳

منسوخ

دانلود

مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۱/۶/۲۶

منسوخ

دانلود

مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

فعال

دانلود

عمران-مهندسی جایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۳/‏۰۵/‏۱۳۷۸

منسوخ

دانلود

مهندسی نقشه برداری - سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۲/۸/۷

منسوخ

دانلود

مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

فعال

دانلود

فتوگرامتری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۱۰/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۹۴/۱۰/۲۷

فعال

دانلود

مهندسی نقشه برداری - هیدروگرافی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۷/‏۰۸/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مهندسی نقشه برداری-سیستم‌های اداره زمین

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۵/‏۱۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مهندسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۲/۰۹/۲۸

منسوخ

دانلود

مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی گرایش برنامه ریزی سیستم‌های انرژی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۲/‏۰۶/‏۱۳۸۹

منسوخ

دانلود

مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی گرایش تحقیق در عملیات

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۲/‏۰۶/‏۱۳۸۹

منسوخ

دانلود

مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت و گاز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۱۰/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع-مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۰۴/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۴/۰۳/۲۸

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۲/‏۰۶/‏۱۳۸۹

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع با ۴ گرایش:

- بهینه سازی سیستم‌ها

- لجستیک و زنجیره تأمین

- سیستم‌های کلان

- مدیریت پروژه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۳۹۷/۶

فعال

دانلود

مدیریت کسب و کار (MBA) -عملیات و زنجیره تأمین

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۵/‏۰۸/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تأمین

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزات

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۳/‏۰۴/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزات

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۸

فعال

دانلود

مهندسی اکتشاف نفت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۴/‏۱۱/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی نفت - اکتشاف

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۰۵/۰۸

منسوخ

دانلود

مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۰۱/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

مهندسی نفت - بهره برداری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۰۵/۰۸

منسوخ

دانلود

مهندسی نفت -حفاری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۰۵/۰۸

منسوخ

دانلود

مهندسی مخازن هیدروکربوری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۹/۰۹/۰۶

منسوخ

دانلود

مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۰۵/۰۸

منسوخ

دانلود

مهندسی نفت با ۴ گرایش:

- مخازن

- بهره برداری

- حفاری

- اکتشاف

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۱۳۹۵/۲

فعال

دانلود

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۳/‏۱۱/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود

علوم محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۱۰/‏۱۳۸۱

فعال

دانلود

برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۰۸/‏۱۳۶۹

منسوخ

دانلود

برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۰/‏۰۳/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

محیط زیست با ۳ گرایش:

- برنامه ریزی محیط زیست

- مدیریت محیط زیست

- آموزش محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۰۴/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۴/‏۱۰/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

مدیریت در سوانح طبیعی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۱/‏۰۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مهندسی سیستم‌های انرژی با ۳ گرایش:

- انرژی و محیط زیست (پردیس دانشکده‌های فنی)

- تکنولوژی انرژی (دانشکده علوم و فنون نوین)

- سیستم‌های انرژی (دانشکده علوم و فنون نوین)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۰۹/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی سیستم‌های انرژی با ۳ گرایش:

- انرژی و محیط زیست (پردیس دانشکده‌های فنی)

- تکنولوژی انرژی (دانشکده علوم و فنون نوین)

- سیستم‌های انرژی (دانشکده علوم و فنون نوین)

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

مهندسی طراحی محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۰۲/‏۱۳۷۰

منسوخ

دانلود

مهندسی طراحی محیط زیست

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۰۸/‏۰۲/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مهندسی طراحی محیط زیست

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۹/‏۱۱/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مهندسی محیط زیست با ۶ گرایش:

- آب و فاضلاب

- منابع آب

- آلودگی هوا

- مواد زائد جامد

- سواحل

- آلودگی خاک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۰۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

محیط زیست شهری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مهندسی سیستم‌های محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۲/‏۱۰/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود