مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

علوم مهندسی با ۴ گرایش:

- علوم مهندسی محاسباتی

- ریاضی مهندسی

- فیزیک مهندسی

- علوم مهندسی زیست محیطی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۵/۱۲/۱۵

منسوخ

دانلود

علوم مهندسی با ۳ گرایش:

- علوم مهندسی محاسباتی

- ریاضی مهندسی

- فیزیک مهندسی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۹۵/۹/۲۱

فعال

دانلود

مهندسی قدرت

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۵/۰۲/۱۳

منسوخ

دانلود

مهندسی کنترل

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۵/۰۲/۱۳

منسوخ

دانلود

مهندسی مخابرات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۵/۰۲/۱۳

منسوخ

دانلود

مهندسی الکترونیک

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۵/۰۲/۱۳

منسوخ

دانلود

مهندسی برق با ۵ گرایش:

- الکترونیک

- مخابرات

- قدرت

- کنترل

- مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۲/۱۰/۲۶

منسوخ

دانلود

مهندسی برق با ۵ گرایش:

- الکترونیک

- مخابرات

- قدرت

- کنترل

- مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۸/‏۰۴/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۹۰/۳/۱۱

منسوخ

دانلود

مهندسی برق با ۴ گرایش:

(از سال ۹۴ تجمیع شده)

- الکترونیک

- قدرت

- کنترل

- مخابرات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۱/۱۲/۱۳

منسوخ

دانلود

مهندسی برق

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۷/‏۱۱/‏۱۳۹۸

فعال

دانلود

مهندسی پزشکی:

- بیومکانیک

- بیوالکتریک

بیومتریال

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۱/۰۲/۲۹

منسوخ

دانلود

مهندسی پزشکی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۲/۵

فعال

دانلود

مهندسی شیمی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۱/۱۰/۲۱

منسوخ

دانلود

مهندسی شیمی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۱/۱۲/۱۳

فعال

دانلود

مهندسی صنایع-برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۳/۱۰/۱۱

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۰۲/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۹۷/۶/۱۸

فعال

دانلود

مهندسی نقشه برداری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۵/۰۲/۱۳

منسوخ

دانلود

مهندسی عمران - نقشه برداری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۵/۰۲/۱۶

منسوخ

دانلود

مهندسی عمران - نقشه برداری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۳/۱۲

فعال

دانلود

مهندسی عمران

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۶/۰۴/۰۸

منسوخ

دانلود

مهندسی عمران با ۴ گرایش:

- سازه

- آب

- خاک

- راه

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۱/۰۲/۲۹

منسوخ

دانلود

مهندسی عمران

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۸/۲/۲۶

منسوخ

دانلود

مهندسی عمران

کارشناسی

دانشگاه تهران

۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۸

فعال

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۱/۰۲/۲۹

منسوخ

دانلود

مهندسی سخت افزار

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۸/۰۶/۲۶

منسوخ

دانلود

مهندسی نرم افزار

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۸/۰۸/۱۴

منسوخ

دانلود

مهندسی کامپیوتر با ۲ گرایش:

- سخت افزار

- نرم افزار

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۳/۰۸/۱۵

منسوخ

دانلود

مهندسی کامپیوتر با ۲ گرایش:

- سخت افزار

- نرم افزار

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۷/۰۸/۲۴

منسوخ

دانلود

مهندسی کامپیوتر با ۴ گرایش:

(از سال ۹۴ تجمیع شده)

- معماری سیستم‌های کامپیوتری

- نرم افزار

- رایانش امن

- فناوری اطلاعات

کارشناسی

وزارت علوم، ت حقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۲/۸

منسوخ

دانلود

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۷/‏۱۱/‏۱۳۹۸

فعال

دانلود

مهندسی استخراج معدن

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۵/۰۲/۲۰

منسوخ

دانلود

مهندسی استخراج معدن

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۶/۰۴/۰۸

منسوخ

دانلود

مهندسی استخراج معدن با ۳ گرایش:

- استخراج

- مکانیک سنگ

- کانه آرایی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۸/۰۷/۰۱

منسوخ

دانلود

مهندسی اکتشاف معدن

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۵/۰۲/۲۰

منسوخ

دانلود

مهندسی اکتشاف معدن

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۴/۰۴/۲۵

منسوخ

دانلود

مهندسی اکتشاف معدن

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۶/۰۴/۰۸

منسوخ

دانلود

مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۹/۰۲/۱۵

منسوخ

دانلود

مهندسی معدن

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۷/۹

منسوخ

دانلود

مهندسی معدن

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۸

فعال

دانلود

مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۵/۰۲/۲۰

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۶/۰۴/۰۸

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک در طراحی جامدات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۵/۰۲/۲۰

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک در طراحی جامدات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۳/۱۰/۱۱

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک در طراحی جامدات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۶/۰۴/۰۸

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۸/۱۰/۱۹

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۹۲/۶/۲۴

فعال

دانلود

مهندسی متالورژی و مواد با ۲ گرایش:

- متالورژی استخراجی

- متالورژی صنعتی و سرامیک

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۳/۰۷/۰۳

منسوخ

دانلود

مهندسی متالورژی و مواد

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۱۰/۲۲

منسوخ

دانلود

مهندسی متالورژی و مواد با ۳ گرایش:

- فرآیندهای ساخت قطعات مهندسی

- متالورژی استخراجی

- علم مواد

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۳/۱۰/۲۲

منسوخ

دانلود

مهندسی مواد و متالورژی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۵/‏۱۱/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

مهندسی مواد و متالورژی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳۹۶/۱۰/۱۷

فعال

دانلود

مهندسی نفت

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۸/۰۱/۲۹

منسوخ

دانلود

مهندسی نفت با ۴ گرایش:

- مخازن هیدروکربوری

- بهره برداری از منابع نفت

- حفاری و استخراج نفت

- اکتشاف نفت

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۷/۹

فعال

دانلود

صنایع پلیمر (مهندسی شیمی)

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۱/۰۸/۲۵

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع پلیمر

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۶/۰۴/۰۸

منسوخ

دانلود

مهندسی پلیمر

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۳/‏۰۸/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود