مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۹/‏۱۰/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با ۳ گرایش:

- حرکات اصلاحی

- امدادگر ورزشی

- تربیت بدنی ویژه

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۷/۴

منسوخ

دانلود

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۰۹/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۱۲/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

رفتار حرکتی با ۴ گرایش:

- رشد حرکتی

- یادگیری حرکتی

- کنترل حرکتی

- آموزش تربیت بدنی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۷/۴

منسوخ

دانلود

رفتار حرکتی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۰۹/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

روان شناسی ورزشی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۱۰/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

روانشناسی ورزشی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۳/۴/۳۱

فعال

دانلود

تربیت بدنی و علوم ورزشی با ۲ گرایش:

- فیزیولوژی ورزشی

- مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۴/‏۰۲/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۷/‏۰۸/‏۱۳۸۴

منسوخ

دانلود

مدیریت ورزشی با ۳ گرایش:

- مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی

- مدیریت راهبردی در سازمان‌ها و رویدادهای وذرزشی

- مدیریت بازاریابی و رسانه‌های ورزشی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۳/۴/۳۱

منسوخ

دانلود

مدیریت ورزشی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۵/‏۷/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۹/‏۱۰/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

فیزیولوژی ورزشی:

- فیزیولوژی ورزشی عصبی-عضلانی

- فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس

- بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۴/‏۰۷/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

فیزیولوژی ورزشی با ۳ گرایش:

- فیزیولوژی ورزشی عصبی-عضلانی

- فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس

- بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

دکتری

دانشگاه تهران

۰۶/‏۰۲/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

فیزیولوژی ورزشی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۹/‏۷/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود