مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۰۵/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با ۳ گرایش:

- حرکات اصلاحی

- امدادگر ورزشی

- تربیت بدنی ویژه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۷/۴

فعال

دانلود

بیومکانیک ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۱/۷/۲۳

منسوخ

دانلود

بیومکانیک ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۲/۰۵/‏۱۴۰۰

فعال

دانلود

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۰۵/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

رفتار حرکتی با ۳ گرایش:

- رشد حرکتی

- یادگیری و کنترل حرکتی

- آموزش تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۷/۴

فعال

دانلود

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۰۵/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

فیزیولوژی ورزشی با ۵ گرایش:

- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

- فیزیولوژی ورزشی کاربردی

- فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

- فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

- تغذیه ورزش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۷/۴

منسوخ

دانلود

فیزیولوژی ورزشی با ۳ گرایش:

- فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

- فیزیولوژی ورزشی کاربردی

- فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۵/‏۰۲/‏۱۴۰۰

فعال

دانلود

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روان شناسی ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۸۵

منسوخ

دانلود

روان شناسی ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۱/‏۰۴/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

روان شناسی ورزشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۸/‏۱۱/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۰۵/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

مدیریت ورزشی با ۶ گرایش:

- مدیریت بازاریابی در ورزش

- مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

- مدیریت اوقات فراغت ورزش‌های تفریحی

- مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی

- مدیریت رسانه‌های ورزشی

- مدیریت رویدادهای ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۷/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

مدیریت ورزشی با ۳ گرایش:

- مدیریت بازاریابی در ورزش

- مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

- مدیریت رویدادهای ورزشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۹/‏۱۰/‏۱۳۹۸

فعال

دانلود