مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

تربیت بدنی و علوم ورزشی با ۵ گرایش:

- ورزش همگانی

- فیزیولوژی ورزشی

- رفتار حرکتی

- مدیریت ورزشی

- بیومکانیک ورزشی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۱۰/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود
علوم ورزشی- علوم زیستی ورزش و علوم انسانی ورزش کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۰۴/‏۰۷/‏۱۳۹۰ منسوخ دانلود

علوم ورزشی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵/۱۲/۲۱

فعال

دانلود