مقطع دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

حقوق بین الملل عمومی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۵/۲/۱۶

فعال

دانلود

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۳/۷/۱۷

فعال

دانلود

حقوق خصوصی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۲/۲/۵

فعال

دانلود

حقوق عمومی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۸/۱۲/۱

فعال

دانلود

حقوق نفت و گاز

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۱/۲۷

فعال

دانلود

روابط بین الملل

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۲/۸/۱۶

فعال

دانلود

علوم سیاسی با ۴ گرایش:

- اندیشه‌های سیاسی

- جامعه شناسی سیاسی

- مسائل ایران

- سیاست گذاری عمومی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۶۹/۱۰/۳۰

فعال

دانلود

مطالعات منطقه‌ای

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳۸۶/۷/۲۴

منسوخ

دانلود

حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ فعال دانلود

مطالعات منطقه‌ای با ۴ گرایش:

- خاور میانه

- آسیای مرکزی و قفقاز

- اروپا

- آمریکای شمالی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۴/‏۰۷/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

مطالعات منطقه‌ای

دکتری

دانشگاه تهران

۲۵/‏۹/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

مطالعات منطقه‌ای دکتری دانشگاه تهران ۱۷/‏۱۲/‏۱۳۹۹ فعال دانلود