مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

حقوق بشر

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۹/۱۲/۱۴

فعال

دانلود

حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۴/۲/۳

فعال

دانلود

حقوق پزشکی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۹

منسوخ

دانلود

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۶/۴/۱۹

فعال

دانلود

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۴/۲/۳

فعال

دانلود

حقوق حمل و نقل تجاری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۸/۲/۵

فعال

دانلود

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۴/۲/۳

فعال

دانلود

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۹/‏۰۷/‏۱۳۶۸

منسوخ

دانلود

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۴/۲/۳

فعال

دانلود

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۸۶/۱۲/۱۱

فعال

دانلود

حقوق مالکیت فکری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۲/۶/۱۱

فعال

دانلود

حقوق نفت و گاز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰/۱/۲۷

فعال

دانلود

حقوق هوایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲/۴/۹

منسوخ

دانلود

حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۱۲/‏۱۳۸۶

منسوخ

دانلود

روابط بین الملل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۵/۹/۲۵

فعال

دانلود

سیاست گذاری عمومی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۳/۲۰

فعال

دانلود

علوم سیاسی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۵/۹/۲۵ فعال دانلود

مطالعات منطقه‌ای با ۱۳ گرایش:

- مطالعات ایران

- مطالعات خلیج فارس

- مطالعات دریای خزر

- مطالعات خاور میانه و شمال آفریقا

- مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

- مطالعات آسیای جنوبی

- مطالعات آسیای جنوب شرقی

- مطالعات آسیای شرقی

- مطالعات اوراسیا

- مطالعات اروپا

- مطالعات آمریکای شمالی

- مطالعات آمریکای مرکزی و جنوبی

- مطالعات آفریقا

کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۰۶/‏۰۳/‏۱۳۸۰ منسوخ دانلود

مطالعات منطقه‌ای با ۱۳ گرایش:

- مطالعات ایران

- مطالعات خلیج فارس

- مطالعات دریای خزر

- مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

- مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

- مطالعات آسیای جنوبی

- مطالعات آسیای جنوب شرقی

- مطالعات آسیای شرقی

- مطالعات اوراسیا

- مطالعات اروپا

- مطالعات آمریکای شمالی

- مطالعات آمریکای مرکزی و جنوبی

- مطالعات آفریقا

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۲۴/‏۰۷/‏۱۳۸۶ منسوخ دانلود

مطالعات منطقه‌ای با ۵ گرایش:

- مطالعات خاور میانه و شمال آفریقا

- مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

- مطالعات اروپا

- مطالعات آمریکای شمالی

- مطالعات آسیای جنوب شرقی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۵/‏۹/‏۱۳۹۷

فعال

منسوخ

مطالعات منطقه‌ای با ۵ گرایش:

- مطالعات خاور میانه و شمال آفریقا

- مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

- مطالعات اروپا

- مطالعات آمریکای شمالی

- مطالعات آسیای جنوب شرقی

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۷/‏۱۲/‏۱۳۹۹ فعال دانلود

حقوق مالی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۲/‏۱۰/‏۱۳۹۷

فعال دانلود

دیپلماسی و سازمان‌های بین المللی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۷/‏۱۳۹۸

فعال

دانلود