مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

حقوق

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۳/‏۰۲/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

حقوق

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴/۹/۲۳

فعال

دانلود

علوم سیاسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۰۳/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

علوم سیاسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۱/‏۰۷/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

علوم سیاسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۴/‏۰۴/‏۱۳۸۷

منسوخ

دانلود

علوم سیاسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۱۲/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

علوم سیاسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۷/۳

فعال

دانلود