مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

تولیدات دامی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۱۰/‏۱۳۷۰

منسوخ

دانلود

مهندسی تولیدات گیاهی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۰/‏۱۳۷۰

منسوخ

دانلود

مهندسی عمران روستایی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۱۲/‏۱۳۶۷

منسوخ

دانلود

آبادانی روستاها

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۷/‏۱۳۷۹

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی خاک کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

علوم و مهندسی خاک

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۳/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

علوم خاک

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

خاک شناسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

خاک شناسی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی آب کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

علوم و مهندسی آب

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی آب

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۱۱/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی آب

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

علوم و مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۰/‏۱۳۷۰

منسوخ

دانلود

صنایع فرآورده‌های کشاورزی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

مهندسی طبیعت کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲/‏۴/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مرتع و آبخیزداری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۳/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

مرتع و آبخیز داری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۳/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۴/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی-ترویج وآموزش کشاورزی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۰۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی باغبانی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

علوم باغبانی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

علوم باغبانی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - علوم دامی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی کشاورزی - علوم دامی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی-علوم دامی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

دامپروری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

گیاه پزشکی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

گیاه پزشکی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۷/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

مکانیزاسیون کشاورزی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مکانیزاسیون کشاورزی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۸/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

کشاورزی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

کارشناسبی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۶/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع مبلمان کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی مبلمان

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۱۲/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی مکانیک بیوسیستم

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۱۲/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

علوم مهندسی شیلات کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی منابع طبیعی - شیلات با دو گرایش

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۵/‏۱۰/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

شیلات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

شیلات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۱۰/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

شیلات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولوزی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ با سه گرایش

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲/‏۴/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مهندسی چوب و کاغذ

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

چوب شناسی و صنایع چوب

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۳/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

چوب شناسی و صنایع چوب

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

علوم مهندسی محیط زیست کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۲/‏۱۰/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

محیط زیست

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

محیط زیست

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۱۰/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی جنگل کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲/‏۴/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

جنگلداری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹/‏۲/‏۱۳۸۱

منسوخ

دانلود

جنگلداری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۳/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

جنگلداری

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۴/‏۱۳۶۵

منسوخ

دانلود

مهندسی فضای سبز کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی کشاورزی - فضای سبز

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مهندسی فضای سبز

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۴/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود