مقطع کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

علوم و مهندسی آب کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

علوم و مهندسی آب

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

علوم و مهندسی باغبانی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - علوم دامی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی کشاورزی - علوم دامی با دو گرایش

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۷/‏۶/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود

مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۸/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۶/۴/۲۵ فعال دانلود

مهندسی مکانیک بیوسیستم

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۱۲/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

مهندسی ماشین‌های کشاورزی

کشاورزی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/۱۰/‏۱۳۷۰

منسوخ

دانلود