دورهای کهاد در دانشگاه تهران

ردیف

واحد آموزشی

عنوان دوره کهاد

تعداد واحد

برنامه درسی مرجع

تاریخ تصویب دوره کهاد در شورای برنامه ریزی، گسترش ونظارت آموزشی دانشگاه

فایل دروس

وضعیت برنامه درسی دوره کهاد

۱

پردیس دانشکده‌های فنی

مهندسی کامپیوتر

۱۹و احد

 

۱۳۹۶/۰۶/۲۶

دانلود

فعال

۲

پردیس دانشکده‌های فنی

مهندسی عمران (فناوری سازه و ساخت)

۲۳ واحد

 

۱۳۹۷/۰۷/۱۳

دانلود

فعال

۳

پردیس دانشکده‌های فنی

مهندسی نقشه برداری

۱۹ واحد

 

۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۷

دانلود

فعال

۴

پردیس دانشکده‌های فنی

مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی

۱۸ واحد

 

۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۷

دانلود

فعال

 

پردیس دانشکده‌های فنی

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید (کارشناسی ارشد)

۹ واحد

 

۱۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۵

پردیس هنرهای زیبا

مهندسی شهرسازی

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۰۹/۱۹

دانلود

فعال

۶

پردیس هنرهای زیبا

نقاشی

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۰۹/۱۹

دانلود

فعال

۷

پردیس هنرهای زیبا

طراحی صنعتی

۱۸ واحد

 

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

دانلود

فعال

۸ پردیس هنرهای زیبا نوازندگی موسیقی ایرانی ۲۴ واحد   ۲۶/‏۰۸/‏۱۳۹۸ دانلود فعال
۹ پردیس هنرهای زیبا نوازندگی موسیقی جهانی ۲۴ واحد   ۲۶/‏۰۸/‏۱۳۹۸ دانلود فعال

۱۰

دانشکده کارآفرینی

کارآفرینی (با رویکر استارت آپی)

۲۴

 

۱۳۹۷/۰۶/۱۸

دانلود

فعال

۱۱

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

علوم ورزشی

۲۲ واحد

 

۱۳۹۶/۰۹/۱۹

دانلود

فعال

۱۲

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات عربی

۲۲ واحد

 

۱۳۹۶/۰۹/۱۹

دانلود

فعال

۱۳

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

باستان شناسی

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۰۹/۱۹

دانلود

غیرفعال

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی باستان شناسی ۲۴ واحد   ۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸ دانلود فعال
۱۴

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخ

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۰۹/۱۹

دانلود

فعال

۱۵

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۰۹/۱۹

دانلود

فعال

۱۶ دانشکده ادبیات و علوم انسانی فلسفه ۲۴ واحد   ۱۹/‏۰۹/‏۱۳۹۶ دانلود فعال
۱۷

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فلسفه

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۰۹/۱۹

دانلود

غیر فعال

۱۸

پردیس علوم

شیمی

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

دانلود

فعال

۱۹

پردیس علوم

فیزیک

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

دانلود

فعال

۲۰

پردیس علوم

زمین شناسی

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

دانلود

فعال

۲۱

پردیس علوم

زیست شناسی جانوری

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

دانلود

فعال

۲۲

پردیس علوم

زیست شناسی گیاهی

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

دانلود

فعال

۲۳

پردیس علوم

زیست شناسی سلولی و مولکولی

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

دانلود

فعال

۲۴

پردیس علوم

میکروبیولوژی

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

دانلود

فعال

۲۵

پردیس علوم

زیست فناوری

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

دانلود

فعال

۲۶

پردیس علوم

ریاضیات و کاربردها

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

دانلود

فعال

۲۷

پردیس علوم

علوم کامپیوتر

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

دانلود

فعال

۲۸

پردیس علوم

آمار

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

دانلود

فعال

۲۹

دانشکده اقتصاد

اقتصاد

۲۴ واحد

 

۱۳۹۶/۱۲/۱۳

دانلود

فعال

۳۰

دانشکده مدیریت

مدیریت

۲۴ واحد

 

۱۳۹۷/۰۲/۲۳

دانلود

فعال

۳۱

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

مشاوره

۲۰ واحد

 

۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۳۲

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

علوم تربیتی

۲۰ واحد

 

۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۳۳

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

روان شناسی

۲۰ واحد

 

۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۳۴

دانشکده جغرافیا

جغرافیا

۲۴ واحد

 

۲۳/‏۰۴/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال